Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Omy.dog

1. Beheerder en eigenaar Omy.dog

Omy.dog is eigendom van en wordt beheerd door D&I Consulting bvba, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te België, 9910 Knesselare, Knokseweg 21 bus a – met als ondernemingsnummer KBO 0842.938.314.

2. Aanvaarding algemene voorwaarden

Wanneer u de website van omy.dog opent of gebruikt, verklaar u zich akkoord met huidige algemene voorwaarden, evenals met de wijze waarop deze kunnen worden bijgewerkt.

De algemene voorwaarden van omy.dog kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. Gebruikers verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de gewijzigde algemene voorwaarden door omy.dog verder te gebruiken na kennisname van deze wijziging.

3. Indienen klachten

Klachten in verband met de weergegeven inhoud en werking van omy.dog dienen via aangetekend schrijven te worden verstuurd aan D&I Consulting bvba, Knokseweg 21 bus a, 9910 Knesselare, België.

Hoewel enkel aangetekende post op rechtsgeldige wijze ontvangst van uw klacht kan aantonen, kan u bijkomend kopie van uw klacht ook versturen via het contactformulier op omy.dog.

4. Privacy

Door gebruik te maken van omy.dog geeft u expliciet toestemming om alle gegevens, inclusief persoonsgegevens, die u opde website plaatst te gebruiken conform deze algemene voorwaarden.

Uw persoonsgegevens worden beheerd conform de Belgische wetgeving.

Alle gegevens die u als gebruiker van omy.dog op de website plaatst kunnen worden gebruikt voor algemeen ledenbeheer alsook om de goede werking van de website te garanderen.

Andere gebruikers alsook derden hebben toegang tot alle informatie die u zelf publiek maakt op omy.dog. Behoudens expliciet anders vermeld door de beheerder van omy.dog geldt alle informatie, gegevens en inhoud die u op de website omy.dog plaatst als publiek.

Door u te registreren op omy.dog aanvaardt u dat de gegevens die u vrijgeeft beschikbaar zijn in landen buiten België, waar mogelijks een minder stricte regelgeving geldt als in België.

Omy.dog behoudt zich het recht voor om statistische en anonieme informatie te delen met derden in het kader van marketing en promotie.

5. Cookieverklaring

Omy.dog maakt gebruik van cookies om u te identificeren als gebruiker van de website, om voorkeursinstellingen te onthouden en, in het algemeen, om de goede werking en functionaliteit van de website te verhogen.

Door gebruik te maken van de website geeft u expliciet toestemming aan omy.dog om de hierboven beschreven cookies toe te passen.

6. Intellectuele eigendom

Het is mogelijk dat de inhoud die u plaatst op omy.dog wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en persoonsrechten, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, uw auteursrechten op door u geschreven teksten of door u genomen foto's of video's.

Door zoals voormeld beschermde inhoud te plaatsen op omy.dog geeft u een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het gebruik van deze inhoud.

Deze licentie eindigt wanneer u de betreffende inhoud van uw profiel verwijdert, tenzij deze inhoud werd gedeeld of geplaatst op profielen van derden, en de inhoud aldaar niet wordt verwijderd door de andere gebruikers in kwestie.

Het is niet toegelaten om door intellectuele eigendomsrechten beschermde inhoud van derden zonder hun toestemming en op een wijze die wettelijk niet is toegestaan te plaatsen of delen op omy.dog.

Omy.dog behoudt zich het recht voor om door gebruikers geplaatste inhoud te verwijderen of profielen te schorsen wanneer derden een inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten melden conform de vormvereisten van art. 3, zelfs voordat hierover uitspraak wordt gedaan door een bevoegde rechtbank.

7. Aansprakelijkheid Omy.dog

Als aanbieder van host-diensten op de website omy.dog kan de beheerder van omy.dog niet aansprakelijk worden gesteld van welke onwettige activiteit dan ook die door gebruikers met gebruikmaking van omy.dog wordt uitgeoefend.

Conform de haar door de Europese en Belgische wetgeving opgelegde inspanningsverbintenis doet de beheerder van omy.dog al het mogelijke om inbreukmakende inhoud te verwijderen, nadat hierover een klacht conform art. 3 werd ingediend.

Omy.dog behoudt zich het recht voor om elke schadevergoeding waartoe zij, ondanks de haar door de Belgische en Europese wetgeving principeel verleende aansprakelijkheidsvrijsteling, zou worden verplicht omwille van schade berokkend aan de rechten van derden, te verhalen op wie de betreffende inhoud op onrechtmatige wijze op omy.dog heeft geplaatst of via omy.dog een onrechtmatige activiteit heeft uitgeoefend.

Bovendien behoudt omy.dog zich het recht voor om elke schade die het zelf lijdt door onrechtmatig gebruik, met inbegrip van imago- en reputatieschade, te verhalen op de dader.
Omy.dog behoudt zich het recht voor om elke gebruiker te schorsen wanneer er indicaties
zijn dat de gebruiker zich schuldig maakt aan onrechtmatige activiteiten, zelfs zonder dat hierover een rechterlijke instantie een beslissing heeft geveld.

8. Prijsvragen

Omy.dog behoudt zich het recht voor om op de website wedstrijden en prijsvragen te organiseren. Hiervoor geldt steeds dat er niet meer prijzen worden uitgereikt dan het aantal dat in de aankondiging per prijsvraag of wedstrijd is bepaald. Mocht na toepassing van het per wedstrijd of prijsvraag bepaalde reglement toch blijken dat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen meer personen of bedrijven dan er prijzen zijn voorzien, behoudt omy.dog zich het recht voor om de uiteindelijke winnaar(s) onder de overblijvende kandidaten per lottrekking aan te duiden.

9. Commerciële activiteiten en reclame op omy.dog

Behoudens expliciet anders bepaald op de website of bij individuele communicatie het aan gebruikers of derden verboden om reclame of commerciële activiteiten te richten naar andere gebruikers via welk middel dan ook.

Deze bepaling geldt op straffe van onmiddelijke schorsing als gebruiker. Eventuele schade, met inbegrip van imago- en reputatieschade, zal worden verhaald op de dader.

10. Bevoegde rechtbanken en toepasselijke wetgeving

De website omy.dog alsook deze algemene voorwaarden vallen onder het Belgisch recht.

Elk geschil omtrent de inhoud, de werking of het gebruik van de website omy.dog valt onder de bevoedgheid van de Belgische rechtbanken, meer bepaald, en afhankelijk van de aard van het geschil, de bevoegde rechtbank voor het gebied Dendermonde.